dilluns
18
18/11/19
L Dm Dx Dj Dv Ds Dg
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
No hi ha esdeveniments per aquest dia.
Hora Títol Tipus  
No hi ha esdeveniments per aquest dia.
S'estan mostrant els 0 resultats.

Calendario de días inhábiles-CA

El registre electrònic de la Seu Electrònica de A Coruña està a la seva disposició els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia.

No obstant això, haurà de tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, es consideraran inhàbils els dies marcats com a tal en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la recepció en un dia inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00:00:01. Consulti aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) la Resolució de 29 de Novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019, a l'efecte de còmput de termini.

Pel relatiu al còmput de terminis es considerán inhàbils, dins de la Comunitat autónoma de Galícia, els establerts como a festes laborales en l'article 1 del Decret 134/2018, 10 Octobre, pel qual es determinen les festes de la Comunitat Autònoma de Galicia del calendari laboral per a l'any 2019 

Finalment, es considerán inhabiles, dins de l'ambito Local de A Coruña les festes públiques per a l'any 2019, les publicadas en el Bulletí Oficial de la Província de La Corunya, en la data 4 Decembre de 2018 

Tramitación Electrónica

I per a la tramitació electrònica, la regulació específica, art 26 de la Llei 11/2007, de 22 juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE 23-06-2007), estableix:

  • Els registres electrònics es regiran a efectede còmput de terminis imputables tant als interessats com a les Administracións Públiques per data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figura visible.​
  • Els registres electònics permetran la pesentació de sol licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any durant 24 hores.

  • A efectes del còmput  de termini fixat en dies hábils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, la persentació en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la primera hora del primer dia hábil següent, tret que una norma permeti expressament recepció en dia inhábil.
  • L'inici del còmput dels terminis que hagin de complir els òrgans administratius i entitats de dret públic vindrà determinat per la data i hora de prsentació del propi registre o, en el cas que preveu l'apartat 2.b de ´'article, per la data i hora d'entrada en el registre del destinatari. En tot cas, la data efectiva d'inici del còmput de terminis haurá de ser comunicada a qui va presentar l'escrit, sol licitud o comunicació.
  • Cada seu electrònica en què hi hagi disponible un registre electònic dterminarà , atenent a l'ambit territorial en que`exerceix les seves competències al titular d'aquella, els dies que es considerara, inhábils a l'efecte d'apartats anteriors. En tot cas no és aplicable als registres electròncs que disposa l'art 48.5 de la Llei 30/1992, de Règimen Juridic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El calendari laboral ho publica el Ministeri d'Ocupació i Seguretat, en compliment dels establert en el  Reial Decret 2001/1983.