Friday
15
11/15/19
D L M X J V S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Non hai eventos este día.
Tempo Título Tipo  
Non hai eventos este día.
Mostrando 0 resultados.

Calendario de días inhábiles

O rexistro electrónico da Sé Electrónica da A Coruna está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día.

No entanto, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Xa que logo, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01. Consulte aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) a Resolución de 29 de Novembro de 2018, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019, a efectos de cómputo de prazo.

Para o relativo ao cómputo de prazos se considerán inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os establecidos como festas laborais no artigo 1 do Decreto 134/2018, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019 .

Para rematar, se considerán inhábiles, dentro do ambito Local de A Coruna as festas públicas para o ano 2019, as publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a data 4 Decembor de 2018 

Procesamento Electrónico

E para o procesamento electrónico, a regulación especifica, art. 26 da Ley 11/2007, de 22 de xuño, o acceso electrónico dos ciudadáns aos servizos públicos (BOE 23-06-2007), dispón:

  • Os rexistros electrónicos serán gobernados con fins de conta dos prazos atribuíveis tanto ás partes interesadas e ao goberno de data e hora do acceso de oficina oficial, que deben ter as medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figura visible.
  • Os rexistros electrónicos permiten a presentación das solicitudes, documentos e comunicacións todos os días do ano a 24 horas.

  • Para efectos del cálculo do prazo establecido en empresas ou días de calendario, en relación ao cumprimento de prazos para as partes implicadas, a presentación nun día non útil debe ser feita na primeira hora do primeiro día útil seguinte, salvo que una regulamento expresamente permitido inhabil día recepción.

  • O inicio do cálculo dos prazos que teñen que cumprir órganos de administración e das entidades públicas determinarse pola data e hora do envío do propio rexistro ou, no caso previsto no artigo 2.b parágrafo, por data e momento da entrad en rexistro do destinatario. En calquera caso, a data de vixencia da conta dos prazos debe ser comunidad ao que presentaou a solicitude ou comunicación escrita.
  • Cada oficina electronica no que un rexistro electrónico determinarse por referencia ao territorio no que exerce a súa competencia ao titular diso, os días que se consideran inadecuados para os efectos do disposto nos numeros anteriores está dispoñibles. En calquera caso, non se aplicará ás disposicóns de rexistros electrónicos de art. 48.5 da Lei 30/1992, do Réximen Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

O horario de traballo é publicado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, de conformidade co disposto no Real Decreto 2001/1983.