Datos abertos

Datos abertos da Autoridade Portuaria de A Coruña
 
Reutilización da información no sector público
 
Desde esta sección podrá consultar la información que a Autoridade Portuaria de A Coruña pública, no marco da Lei 37/2007 sobre la reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.
 
Para saber máis sobre la reutilizacióhn da información do sector público  visite o portal datos.gob.es  donde se recollen todas as iniciativas neste ámbito e o catálogo de información pública de la Administración Xeral del Estado.
 
Catálogo de datos abertos da Autoridad Portuaria de A Coruña.
 
Consulte os conjuntos de datos públicados pola Autoridade Portuaria de A Coruña  desde el catálogo da Administración Xeneral do Estado.

Aviso Legal

Aviso Legal

Obligatoriedad das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo www.datos.gob.es/avisolegal Nueva ventana , vincularán a cualquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a ellas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xerais permiten la reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciaies y non comerciaies. Enténdese por reutilización o uso dos documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demás organismos e entidades do sector público estatal referidos no artígo 1.2 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubre, polo que se desenvolve la Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais o no comerciais, sempre que devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.
 
O concepto de documento é establecido no apartado 2 do artigo 3 de la Lei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilización da información do sector público, polo que se comprende toda información calquera que sexa a súa suporte material ou electrónico así como súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados o "en bruto".
 
Esta autorización conlleva, asi mesmo la cesión gratuita e non exclusiva dos dereitos de propiedad intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reproducción, distribucción comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en cualqueer modalidade y baixo calquer formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.
 
Condicións xerais para a reutilización.
 
Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas.
 
  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto de reutilización. Esta cita poderá realizarse do seguinte xeito: "Orixe dos datos: Autoridade Portuaria de A Coruña".
  3. Debe mencionarse a data da ultima actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cuando estuviese incluida no documento orixinal.
  4. Nob se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o organismo, titular da información reutiliza, participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabao con ela.
  5. Deben conservarse, non alterarse ni suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluidos, en seu caso, no documento posto a disposición para súa reutilización.

Exclusión de responsabilidad.

A reautilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e riesgo, correspondiéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por dabos que pudieran derivarse dela.

A Administración non será responsable do uso que da súa información fagan los axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan o poidan producir prexuízos económicos, materiaies ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada. La Autoridade Portuaria de A Coruña non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por cualquer error ou omisión contida neles.

Responsiblidad del agente reautilizador.

O axente reutilizador áchese sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre la reutilización da información do sector público